Ενδεικτικά Έργα & Εργασίες

Η εταιρία Brand Works έχει στην πολυετή πορεία της έχει ολοκληρώσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό έργων όπως Γεωτεχνικά, Επισκευές & Ενισχύσεις κτιρίων, Έργα προστασίας από φυσικές καταστροφές, Αντιμετώπιση κατολισθήσεων, Αναστηλωτικές στερεωτικές εργασίες, Ειδικές θεμελιώσεις, Θαλάσσια διάβρωση, Προστασία πρανών από διάβρωση, Λιμενικά Έργα, κ.α.

Αντιστηρίξεις μετώπων

Αντιστηρίξεις μετώπων

Θεμελιώσεις - Φρεατοπάσσαλοι - Μικροπάσσαλοι - Αγκυρώσεις

Θεμελιώσεις - Φρεατοπάσσαλοι - Μικροπάσσαλοι - Αγκυρώσεις

Επισκευές - Ενισχύσεις φέροντος οργανισμού - Αντισεισμικές θωρακίσεις - Ναρθηκοποιήσεις διατηρητέων όψεων κτιρίων και μνημείων - αποσπάσεις μετακινήσεις

Αναστηλωτικές στερεωτικές εργασίες σε λιθόκτιστες κατασκευές και μνημεία

Περιδέσεις - Περισφίξεις - Ελκυστήρες

Περιδέσεις - Περισφίξεις - Ελκυστήρες

Αρμολογήματα

Αρμολογήματα

Ενέματα πάσης φύσεως

Ενέματα πάσης φύσεως

Έργα προστασίας περιβάλλοντος και αποκαταστάσεις βλαβών από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές

Αντιμετώπιση κατολισθήσεων

Αποκατάσταση από θαλάσσια διάβρωση

Αποκατάσταση από θαλάσσια διάβρωση

Λιθοπληρωμένα συρματοκιβώτια αγκυρωμένα ή μη

Λιθοπληρωμένα συρματοκιβώτια αγκυρωμένα ή μη

Προστασία πρανών από διάβρωση γεώδικτα - αγκυρώσεις

Προστασία πρανών από διάβρωση γεώδικτα - αγκυρώσεις

Λιμενικά Έργα (Onshore)